Wytyczne redakcyjne - Mazowsze Studia Regionalne

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

MAZOWSZE Studia Regionalne udostępniane jest w tzw. otwartym dostępie (open access). Czasopismo w wersji papierowej dystrybuowane jest bezpłatnie wśród w ważniejszych placówek naukowych na terenie całego kraju (państwowe szkoły wyższe i instytuty badawcze) oraz w większości bibliotek znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego (biblioteki wszystkich szkól wyższych, biblioteki pedagogiczne). Artykuły archiwalne w wersji on-line są dostępne na stronie internetowej czasopisma www.archiwummsr.mbpr.pl  oraz w repozytorium bazy Bazhum pod adresem www. mazowsze.hist.pl

MAZOWSZE Studia Regionalne indeksowane jest w bazach: CEJSH, PolonBazhum i Index Copernicus.

MAZOWSZE Studia Regionalne publikują teksty z zakresu nauk o polityce publicznej(public policy). Teksty publikowane są w działach I. Analizy i Studia, II. Samorząd oraz III. Varia. W części I. Analizy i Studia zamieszczane są: artykuły naukowe, opracowania studialne takiej jak: studia przypadków (case study), opracowanie wyników badań (research paper), przegląd literatury (literature reviev), innowatorskie rozwiązania (conceptual paper), informacje o stanie badań (general review). W części II. Samorząd publikowane są materiały naukowe opracowane na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. W części III. Variazamieszczane są: recenzje książek (book review), noty biograficzne (biography) postaci zasłużonych dla Mazowsza oraz informacje o wydarzeniach ważnych dla województwa mazowieckiego. Redakcja nie przyjmuje do druku typowych sprawozdań z konferencji, seminariów i innych wydarzeń oraz artykułów popularnych i popularno-naukowych.

Artykuły przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej
Materiały należy nadsyłać mailem lub na nośniku CD na adres:

Redakcja „MAZOWSZE Studia Regionalne”

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 0-22 518 49 33, fax. 0-22 518 49 49

e-mail: artykuly@mazowszestudiaregionalne.pl

Nadesłanie artykułu do redakcji jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, iż posiada on wszelkie prawa autorskie do nadesłanych materiałów, a treści w nich zawarte nie naruszają praw autorskich osób trzecich w myśl Ustawy z dnia 4 lutego z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami). W przypadku gdy w artykule wykorzystywane są zdjęcia, ilustracje, wykresy, mapy lub inne treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, wówczas Autor ma obowiązek dostarczenia do redakcji oryginału oświadczenia o przeniesieniu na niego praw autorskich wytwórcy ww. materiałów lub jego zgody na publikację tychże materiałów przez Autora.

W przypadku badań empirycznych, finansowanych z innych źródeł niż środki własne, Autor ma obowiązek podać w artykule, publikującym wyniki tychże prac, wszystkie źródła finasowania i /lub sponsorów ww. badań. Obowiązkiem Autora jest również ujawnieniewszystkich osób, które miały wkład (np. konsultantów, rysowników, osób przeprowadzających kwerendy etc.) w powstanie zgłoszonego do publikacji materiału.

Teksty nadesłane do części I. Analizy i Studia i II. Samorząd  przesyłane do tzw. podwójnej ślepej recenzji (tzw. double-blind review proces – autor/autorzy i recenzent/recenzenci nie znają swoich tożsamości) do specjalisty z zakresu poruszonej w artykule jednej ze specjalności nauk o polityce publicznej. Na podstawie uzyskanej anonimowej recenzji każdy artykuł kwalifikowany jest do druku przez Redakcję. Redakcja informuje Autora o: kwalifikacji artykułu do druku bez poprawek lub o konieczności naniesienia poprawek wskazanych przez Recenzenta lub o odrzuceniu artykułu. Naniesienie wskazanych przez Recenzenta poprawek jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia artykułu do druku. W przypadkach: wskazania poprawek przez Recenzenta lub odrzucenia artykułu, jego Autor otrzymuje kserokopię lub skan recenzji, w której utajnione są dane umożliwiające identyfikację Recenzenta.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Teksty publikowane są na podstawie tzw. nieodpłatnej licencji (CC BY SA). Za teksty publikowane w MAZOWSZE Studia Regionalne nie są wypłacane honoraria.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i oczywistych korekt, drobnych uzupełnień i poprawek stylistycznych, a także nieścisłości nazewniczych, terminologicznych itp. W przypadku większych poprawek tekst będzie przesyłany Autorowi z prośbą o wyjaśnienia lub wprowadzenie stosownych korekt, w terminie jednego tygodnia. Każdy tekst po przyjęciu do druku przekazywany jest do korekty językowej.

 

Proces recenzowania