Deklaracja dostępności - Mazowsze Studia Regionalne

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to allow our collection of information. The details can be found under the following link: Privacy policy.

Deklaracja dostępności serwisu Mazowsze Studia Regionalne
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U, z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazowsze Studia Regionalne prowadzonej pod adresem: www.archiwummsr.mbpr.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C (Word Wide Web Consortium): HTML 5, WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Strona internetowa www.archiwummsr.mbpr.pl jest częściowo zgodna w następujących obszarach (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami): podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Strona jest responsywna (umożliwia prawidłowe odczytanie na różnych urządzeniach, tj. komputer, tablet, smartfon).

Wyłączenia:  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: email: biuro@mbpr.pl, telefon: 22 518 49 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do MBPR w Warszawie w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1, 00–301 Warszawa, Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii, Piętro V.

Przy budynku są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Tuż po wejściu do budynku, na parterze znajduje się tablica informująca o lokalizacji Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Korytarz dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku jest winda.

 

Oświadczenie sporządzono dnia Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.